Email

info@bkfix.be

Telefoon

+32 (0) 479 11 71 45
+32 (0) 475 61 03 23

ALGEMENE VOORWAARDEN BKfix

 

ARTIKEL 1 – ORDERBEVESTIGING

1.1. Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door of met onze firma worden gesloten, met

uitsluiting van de verkoopsvoorwaarden van onze medecontractant, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van onzentwege. 1.2.

Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen gelden onze offertes slechts gedurende 1 maand. 1.3. De koper verbindt zich vanaf aanvaarding

van de offerte en/of ondertekening van de bestelbon of de overeenkomst. Er dient – behoudens andersluidende overeenkomst – een

voorschot betaald te worden van 30 % van het totaal verschuldigde bedrag van de offerte, alvorens de bestelling wordt verwerkt/ de werken

worden uitgevoerd. 1.4 Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door

de verkoper. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 30 % verschuldigd van de prijs van de bestelling, behoudens

bewijs van hogere schade door de verkoper.

 

ARTIKEL 2 – OMSCHRIJVING DER TE LEVEREN GOEDEREN

2.1. De goederen worden geleverd zoals bepaald in de offerte, de bestelbon of – bij gebreke hieraan – zoals vermeld op de factuur.

2.2. De koper is altijd verantwoordelijk voor de maten. De koper is ertoe gehouden de maatgeving in de offerte/bestelbon steeds na te gaan

en onjuistheid onmiddellijk – en in elk geval uiterlijk binnen de 8 dagen – te melden. Met laattijdige meldingen kan geen rekening worden

gehouden.

 

ARTIKEL 3 – PRIJS

3.1. De prijs is deze zoals op de offerte/bestelbon vermeld. De verkoper behoudt zich wel het recht voor om deze aan te passen aan de

evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (o.a. grondstoffen, lonen, energie …). De

prijsverhogingen, kosten of andere gevolgen voortvloeiende uit eventuele regeringsmaatregelen, die met betrekking tot onze goederen

worden getroffen zijn geheel ten laste en voor risico van de klant. Desgevallend zal de verkoper de koper hiervan op de hoogte brengen.

3.2. De prijzen vermeld in de offerte/bestelbon zijn exclusief B.T.W. tenzij anders vermeld. Tevens zijn deze prijzen exclusief levering, vervoer

en verzekeringskosten, behoudens uitdrukkelijke vermelding van deze kosten.

3.3 Bij de bestelling dient de klant een voorschot van 30 % te betalen. De betaling van dit voorschot geldt als aanvaarding van onderhavige

algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 4 – LEVERINGSTERMIJNEN

4.1. Leveringstermijnen zijn enkel benaderend en worden louter ten indicatieve titel vermeld, behoudens ingeval daarvan schriftelijk is

afgeweken. In ieder geval kunnen vertragingen in leveringen ingevolge onvoorzienbare omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de

verkoper, en die laatstgenoemde beletten de overeengekomen leveringsdatum na te leven geen aanleiding geven tot schadevergoeding of

ontbinding van de overeenkomst. 4.2. De verkoper heeft steeds het recht nieuwe leveringen te weigeren, zelfs indien hieromtrent reeds een

overeenkomst werd gesloten, zolang de koper nog betaling verschuldigd blijft voor vervallen facturen m.b.t. voorgaande leveringen. 4.3.

Levering geschiedt op risico van de koper. De koper dient te zorgen dat de goederen door de verkoper op een normale manier kunnen

geleverd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de

leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, in hoofde van de

verkoper te vergoeden.

 

ARTIKEL 5 – CONTROLE EN WAARBORG

5.1. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Klachten m.b.t. zichtbare gebreken of beschadigingen

dienen, op straffe van verval, op het moment van de levering worden vermeld. De ondertekening van de leveringsbon impliceert de

bevestiging van de koper dat de goederen conform zijn. De ingebruikname, zelfs van een gedeelte van de levering, betekent in alle geval de

aanvaarding van de zichtbare gebreken of beschadigingen. 5.2. De verkoper is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd

en/of oneigenlijk gebruik van het product, problemen ingevolge overmacht, en ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk

persoon, waaronder de koper of zijn aangestelden. 5.3. Op straffe van verval dient de klant een beroep te doen op de waarborg voor

verborgen gebreken binnen de maand nadat hij het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze kon ontdekken, en dit bij aangetekend

schrijven. 5.4. De producten van de verkoper worden gewaarborgd voor verborgen gebreken vanaf de levering gedurende 24 maanden bij

particulier gebruik en 12 maanden bij niet-particulier gebruik. 5.5 De waarborg beperkt zich tot de kosteloze reparatie of vervanging van de

gebrekkige zaak, zonder aanleiding te kunnen geven tot verbreking van de koop of schadevergoeding van welke aard dan ook. De normale, aan

slijtage onderhevige delen, vallen buiten de garantie.

 

ARTIKEL 6 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs, zowel in hoofdsom, intresten als kosten, en de

bijkomende prestaties, zelfs indien deze goederen werden gewijzigd of geïncorporeerd. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud worden

de risico’s overgedragen op de koper op het ogenblik van de levering. 6.2. Vanaf de levering draagt de koper alle risico’s betreffende de

verkochte goederen, zelfs indien het vervoer door onze zorgen of in onze opdracht gebeurt. Het risico gaat over vanaf de goederen de

magazijnen van de verkoper verlaten.

ARTIKEL 7 – BETALING

7.1. De prijs is behoudens strijdige vermelding op de factuur, betaalbaar uiterlijk dertig dagen na de factuurdatum. 7.2. In geval van niet betaling

of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire

vergoeding van 10 %, met een minimum van 125 EUR. Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een

verwijl interest verschuldigd op het factuurbedrag a rato van 10 % per jaar vanaf de vervaldag van de factuur tot de algehele betaling. 7.3. Elke

niet-betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op

dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de koper en doet elke betalingsfaciliteit voor de toekomst automatisch vervallen.

7.4. Onverminderd hetgeen bepaald is in art. 5 moet in geval van betwisting, de factuur, op straffe van verval, op gemotiveerde manier

geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na ontvangst ervan per aangetekend schrijven.

ARTIKEL 8 – OVERMACHT

8.1. Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt de verkoper van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de klant aanspraak

zal kunnen maken op schadevergoeding.

8.2. Ingeval de verkoper afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van bijvoorbeeld de leveringen door een derde firma, dan

zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij deze derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen

hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden.

8.3. Ondermeer de volgende situaties worden als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden,

brand, werkstakingen, lock-out, diefstal en uitzonderlijke verkeershinder.

 

ARTIKEL 9 – GESCHILLENREGELING

9.1. In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van de zetel van de verkoper bevoegd.

9.2. Het Belgisch recht zal steeds van toepassing zijn.

BKfix V.O.F.

BTW :BE 0682.655.910
IBAN:BE69 3630 1158 5678
BIC:BBRU BE BB

CONTACTEER ONS VIA:

+32 (0)479 11 71 45
+32 (0)475 61 03 23
info@bkfix.be

VOLG ONS OP: